Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 


Vân Mộng Cốc
Xa lánh thế sự rối ren thời chiến quốc, Quỷ Cốc Tử ẩn cư tại đầm Vân Mộng. Tĩnh tu nghiên cứu trong suốt 50 năm, ông đã thu thập được rất nhiều Dược lý học thuật, đồng thời cũng sáng tác được 1 bộ Mê hồn trận pháp uy lực phi thường. Sau Tôn Tẩn, Bàng Quyên, Quỷ Cốc Tử còn thu nhận Tô Tần; 3 vị đại đệ tử này khí chất đều hơn người. Chẳng mấy chốc, tiếng tăm của Vân Mộng Cốc đã vang danh thiên hạ, thu hút được hàng ngàn người đến bái sư học thuật.
 

Trọng khí: Tinh thần, Thể chất

- Kỹ Năng Vân Mộng Cốc

 

Môn phái:Côn Luân-Mao Sơn-Thục Sơn-Đường Môn-Cấm Vệ Quân-Vân Mộng Cốc-Đào Hoa Nguyên
 
 
 
Đầu trang
 
Côn Luân
24-06-2021

Đào Hoa Nguyên
24-06-2021

Cấm Vệ Quân
24-06-2021

Đường Môn
24-06-2021

Mao Sơn
24-06-2021