Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Là quốc gia tự cường từ thân phận một nước tương đối yếu trong 7 nước thời Chiến Quốc. Khi Yên Chiêu Vương đăng cơ đã chỉnh đốn lại chính sách quốc gia, huấn luyện binh mã giúp nước Yên trở thành một cường quốc phía Bắc.

 
 
Đầu trang
 
Nước Chu
24-06-2021

Nước Hàn
24-06-2021

Nước Tề
24-06-2021

Nước Sở
24-06-2021

Nước Triệu
24-06-2021