Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 


Thục Sơn
Ngàn năm trước, núi Thục Sơn là ma địa của yêu quái, vạn vật ngoài trăm dặm hoang tàn do ác ma tác quái. Để trừ họa cho thiên hạ, 2 vị tổ sư của Thục Sơn là Thái Cực chân nhân và Nhất Tâm đạo trưởng đã không quản ngại gian khổ tìm đến nơi đây. Sau khi tiêu diệt được đại ma đầu Long Cốt Tinh, 2 vị đạo sĩ đã khai sơn lập phái thu nhận đệ tử và truyền dạy hết tất cả tuyệt học, Thục Sơn phái phát dương quang đại từ đó.
 

Trọng khí: Cường Lực, Mẫn Tiệp, Nại Lực.

- Kỹ Năng Thục sơn
 
Môn phái:Côn Luân-Mao Sơn-Thục Sơn-Đường Môn-Cấm Vệ Quân-Vân Mộng Cốc-Đào Hoa Nguyên
 
 
 
Đầu trang
 
Côn Luân
24-06-2021

Đào Hoa Nguyên
24-06-2021

Cấm Vệ Quân
24-06-2021

Đường Môn
24-06-2021

Mao Sơn
24-06-2021