Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Đoạn phim giới thiệu 

Để đưa đoạn movie này vào website khác, bạn hãy copy đoạn code dưới đây và dán vào website nơi bạn muốn hiển thị.

<embed src="http://www.chienquoc.com.vn/movie/flashmovie.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="280"></embed>

 

Đối với các Forum hay Blog mà chỉ có link, bạn hãy copy đoạn code sau:

http://www.chienquoc.com.vn/movie/flashmovie.swf
 
 
 
 
Đầu trang