Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 

Anh hùng vô địch thiên hạ không thể thiếu thần binh pháp bảo. Các binh khí thần thoại này từ đâu? Tất cả đều nằm trong tay của bạn trong thế giới Chiến Quốc. Hãy cùng rèn 1 tuyệt thế binh khí có thể xưng bá thiên hạ, danh trấn võ lâm nhé !
 
Tinh Thạch
Tinh Thạch là loại vật liệu đặt biệt có thể dùng để nâng cấp trang bị. Trong Chiến Quốc có 10 loại Tinh Thạch dùng để gia tăng những năng lực khác nhau.
 
Tất cả loại trang bị đều có thể khảm nạm, từ vũ khí, trang phục, giày, mão, trang sức… .Khi trang bị được khảm nạm sẽ mang theo thuộc tính của Tinh Thạch và mỗi lần thực hiện khảm nạm thành công sẽ +1 vào cấp của trang bị.
 
Tinh Thạch cũng có đẳng cấp riêng, nếu muốn khảm nạm vào trang bị thì đẳng cấp của Tinh Thạch phải lớn hơn đẳng cấp của trang bị 1 cấp.
 
Phân loại và công dụng Tinh Thạch
 

 

Tinh Thạch
Nhật Tinh Thạch

Nguyệt Tinh Thạch

Thổ Tinh Thạch

Kim Tinh Thạch

Hỏa Tinh Thạch
Trang bị có thể khảm

Trang phục, Yêu đới, Hạng liên, Giày, Mão

Trang phục, Yêu đới, Hạng liên, Giày, Mão

Vũ khí, Hạng liên

Trang phục, Yêu đới, Hạng liên, Giày, Mão

Vũ khí, Hạng liên

Cấp 1

KH +40

PL +60

NgC+15

NgK+15

NC +17

Cấp 2 KH +50 PL +75 NgC+20 NgK+20 NC +22
Cấp 3 KH +60 PL +90 NgC+25 NgK+25 NC +27
Cấp 4 KH +70 PL +105 NgC+30 NgK+30 NC +32
Cấp 5 KH +80 PL +120 NgC+35 NgK+35 NC +37
Cấp 6 KH +90 PL +135 NgC+40 NgK+40 NC +42
Cấp 7 KH +100 PL +150 NgC+45 NgK+45 NC +47
Cấp 8 KH +110 PL +165 NgC+50 NgK+50 NC +52
Cấp 9 KH +120 PL +180 NgC+55 NgK+55 NC +57
Cấp 10 KH +130 PL +195 NgC+60 NgK+60 NC +62
 
 
Tinh Thạch
Thủy Tinh Thạch

Phong Tinh Thạch

Ánh Tinh Thạch

Mộc Tinh Thạch

Ám Tinh Thạch
Trang bị có thể khảm

Trang phục, Yêu đới, Hạng liên, Giày, Mão

Yêu đới,Hạng liên, Giày

Yêu đới,Hạng liên, Giày

Vũ khí,Hạng liên, Yêu đới

Vũ khí

Cấp 1

NK +17

NéNC+0.2%

NéNgC+0.2%

CX+0.2%

BK+0.2%

Cấp 2 NK +22 NéNC+0.4% NéNgC+0.4% CX+0.4% BK+0.4%
Cấp 3 NK +27 NéNC+0.6% NéNgC+0.6% CX+0.6% BK+0.6%
Cấp 4 NK +32 NéNC+0.8% NéNgC+0.8% CX+0.8% BK+0.8%
Cấp 5 NK +37 NéNC+1.0% NéNgC+1.0% CX+1.0% BK+1.0%
Cấp 6 NK +42 NéNC+1.2% NéNgC+1.2% CX+1.2% BK+1.2%
Cấp 7 NK +47 NéNC+1.4% NéNgC+1.4% CX+1.4% BK+1.4%
Cấp 8 NK +52 NéNC+1.6% NéNgC+1.6% CX+1.6% BK+1.6%
Cấp 9 NK +57 NéNC+1.8% NéNgC+1.8% CX+1.8% BK+1.8%
Cấp 10 NK +62 NéNC+2.0% NéNgC+2.0% CX+2.0% BK+2.0%
 
Chú thích:
KH Khí Huyết
PL Pháp Lực
NgC Ngoại Công
NgK Ngoại Kháng
NC Nội Công
NK Nội Kháng
NéNgC Né tránh Ngoại Công
NéNC Né tránh Nội Công
CX Chính Xác
BX Bạo Kích
 
Phương pháp tìm Tinh Thạch:
Ở nước Chu có một thương nhân thần bí bán các loại Tinh Thạch cấp 1. Số lượng và giá cả các loại Tinh Thạch sẽ thay đổi liên tục mỗi 10 phút. Ngoài ra bạn có thể tìm Tinh Thạch bằng các nhiệm vụ Tầm Bảo cũng như tiêu diệt Boss.
 
Khảm nạm:
Bạn phải đến gặp Công Thâu Ban ở nước Chu để khảm nạm trang bị bằng các loại Tinh Thạch.
Ông ta cũng có thể giúp bạn Hợp nhất Tinh Thạch nữa đấy !
 
Cho dù Công Thâu Ban có cao tay đến đâu thì trong lúc khảm nạm cũng sẽ có xác suất thất bại, khi đó Tinh Thạch sẽ biến mất.
 
- Nếu bạn có học kỹ năng “Hợp nhất Tinh Thạch” thì xác suất thành công sẽ cao hơn.
 
Hợp nhất Tinh Thạch:
Muốn tạo ra Tinh Thạch có cấp cao hơn 1 phải sử dụng khả năng Hợp nhất của Công Thâu Ban. Các Tinh Thạch có thể Hợp nhất phải cùng cấp và cùng loại với nhau.
 
- Mỗi lần Hợp nhất sẽ tiêu hao 5 điểm Thể lực của nhân vật
 
 
 
 
 
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2021

Cửa hàng
24-06-2021

Bảo Rương
24-06-2021

Tu Vị
24-06-2021

Bái Sư
24-06-2021

Bảo Hiểm
24-06-2021

Trồng Trọt
24-06-2021

12 Con Giáp
24-06-2021

Kết Hôn
24-06-2021