Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Từ đời Chu Bình Vương, thiên triều Tây Chu trải qua 257 năm thịnh vượng cuối cùng cũng bị diệt vong. Vương triều Đông Chu cũng đã bị suy yếu đến cực điểm, các nước chư hầu lần lượt cát cứ xưng hùng không cần nể mặt thiên tử, thân phận chư hầu cũng chỉ còn trên danh nghĩa.

 
 
Đầu trang
 
Nước Hàn
24-06-2021

Nước Tề
24-06-2021

Nước Sở
24-06-2021

Nước Yên
24-06-2021

Nước Triệu
24-06-2021