Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Ở thời kì đầu chiến quốc, nước Ngụy đã sớm trở nên hưng thịnh và hùng mạnh nhất. Sau thời “Tam gia phân Tấn”, Ngụy là nước chư hầu được phân về vùng Linh Sơn Tây thuộc Tây Nam của Hà Đông. Ở thời kì Ngụy Văn Hầu, thông qua những biện pháp cải cách của Lý Lý đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển, hình thành nên chế độ trung ương tập quyền.

 
 
Đầu trang
 
Nước Chu
24-06-2021

Nước Hàn
24-06-2021

Nước Tề
24-06-2021

Nước Sở
24-06-2021

Nước Yên
24-06-2021