Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 
 
Thú Cưỡi
 
Stt
Vật Phẩm
Tên Vật Phẩm
Mô Tả
1
1
Trứng Tiểu Quai
Mô tả : Tiểu Quai vốn là kỵ thú của nước Tề
Điều kiện sử dụng : Người sử dụng phải trở thành dân của nước Tề. Vật phẩm sau khi sử dụng sẽ phong ấn vào nhân vật.
2
Trứng Đinh Đang
Mô tả : Đinh Đang vốn là kỵ thú của nước Hàn
Điều kiện sử dụng : Người sử dụng phải trở thành dân của nước Hàn. Vật phẩm sau khi sử dụng sẽ phong ấn vào nhân vật.
3
Trứng Đà Đà
Mô tả : Đà Đà vốn là kỵ thú của nước Triệu
Điều kiện sử dụng : Người sử dụng phải trở thành dân của nước Hàn. Vật phẩm sau khi sử dụng sẽ phong ấn vào nhân vật.
4
Trứng Độc Giác
Mô tả : Bọ Hung vốn là kỵ thú của nước Ngụy
Điều kiện sử dụng : Người sử dụng phải trở thành dân của nước Hàn. Vật phẩm sau khi sử dụng sẽ phong ấn vào nhân vật.
5
Trứng Bàn Bàn
Mô tả : Bàn Bàn vốn là kỵ thú của nước Tần
Điều kiện sử dụng : Người sử dụng phải trở thành dân của nước Hàn. Vật phẩm sau khi sử dụng sẽ phong ấn vào nhân vật.
6
Trứng Tử Mao
Mô tả : Tử Mao vốn là kỵ thú của nước Sở
Điều kiện sử dụng : Người sử dụng phải trở thành dân của nước Hàn. Vật phẩm sau khi sử dụng sẽ phong ấn vào nhân vật.
7
Trứng Bổn Bổn
Mô tả : Bổn Bổn vốn là kỵ thú của nước Yên
Điều kiện sử dụng : Người sử dụng phải trở thành dân của nước Hàn. Vật phẩm sau khi sử dụng sẽ phong ấn vào nhân vật.
8
Trứng Tiểu Mã Ca
Mô tả : kỵ thú đặc biệt của sự kiện dùng để cưỡi
Có hiệu lực trong 1 tháng, sau khi sử dụng sẽ phong ấn vào nhân vật
9
Trứng Bổn Bổn Điểu
Mô tả : Chim Bổn Bổn là kỵ thú đặc biệt của sự kiện dùng để cưỡi
Có hiệu lực trong 1 tháng, sau khi sử dụng sẽ phong ấn vào nhân vật

 

 

 
 
Đầu trang
 
Trân Bảo Khố
24-06-2021