Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhiệm Vụ Tầm Bảo
 Phần Thưởng Nhiệm vụ: Kinh nghiệm, Tiềm Năng, Ngân Lượng


Phần Thưởng Tiềm Ẩn: Tàng Bảo Đồ

Giới thiệu nhiệm vụ:

- Trước tiên, bạn tìm đến Vương Bộ Đầu của Nước Chu (313, 140) nói chuyện để nhận nhiệm vụ.
- Vương Bộ Đầu sẽ báo cho bạn biết trọng phạm đang ở vị trí nào, bạn chỉ việc tìm đến và tiêu diệt
- Khi tiêu diệt được tên trọng phạm dĩ nhiên bạn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và tiềm năng. Sau đó báo cáo với Vương Bộ đầu đã hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được thưởng thêm một số kinh nghiệm và tiềm năng nữa.

Lưu ý:

- Ngoài ra khi tiêu diệt được tên trọng phạm bạn sẽ có cơ hội nhặt được Tàng Bảo Đồ, bạn chỉ việc đi theo vị trí được chỉ dẫn trên Bảo Đồ, tìm đến vị trí đó và sử dụng Bảo Đồ, là có thể nhận được ngân lượng, trang bị cao cấp, hoặc các loại bảo vât và phần thưởng phong phú.
- Đương nhiên, lúc nào bạn cũng nên cẩn thận, có thể sẽ có Thổ Phỉ hoặc Sơn Tặc xuất hiện để cướp bảo vật của bạn, nếu bạn muốn Bảo Vật thuộc về mình, thì phải quyết chiến với Thổ Phỉ, sau khi tiêu diệt được thổ phỉ, phần thưởng sẽ thuộc về bạn.
- Nếu như từ chối nhiệm vụ, phải chờ 3 phút sau mới có thể nhận nhiệm vụ lại.
 
 
 
Đầu trang