Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Nguyên là gia tộc họ Hàn của nước Tấn thời Xuân thu, sau khi “Tam gia phân Tấn” mới trở thành một nước chư hầu độc lập. Trong 7 nước, lãnh thổ của nước Hàn nhỏ nhất. Nhưng từ khi Pháp gia Thân Bất Hại được trọng dụng đã sửa đổi lại nội chính minh bạch, làm cho nước Hàn hùng mạnh và cũng được liệt vào thất hùng.

 
 
Đầu trang
 
Nước Chu
24-06-2021

Nước Tề
24-06-2021

Nước Sở
24-06-2021

Nước Yên
24-06-2021

Nước Triệu
24-06-2021